Časopis Plasty a kaučuk přináší informace jak technického, tak komerčního charakteru, zahrnující oblasti nabídky a poptávky výrobků, činností, významných akcí (konference, veletrhy atd.), informace týkající se profilů a charakteristik firem.
Odběratelé tohoto časopisu jsou výrobci polymerů a přísad, zpracovatelé plastů a kaučuků, konstruktéři a výrobci strojního zařízení pro výrobu a zpracování, zkušebníci, uživatelé plastů a pryže ve všech oblastech hospodářství, ekonomové, personalisté, finančníci a lidé z oblasti obchodu a marketingu.

Rubriky:
+ Články původní a přehledné
+ Významná výročí
+ Recenze
+ Konference a výstavy
+ Patentová hlídka
+ Technické a ekonomické aktuality
+ Nové materiály a výrobky
+ Stroje a zařízení
+ Zprávy
+ Odpady a jejich využití
+ Stručně

Články jsou publikovány v češtině, slovenštině a angličtině.
Citováno v Chemical Abstract.
Časopis vychází jako dvojčíslo jednou za dva měsíčně v nákladu 500 ks, z nichž cca 400 ks je distribuováno mezi předplatitele. V případě rozšířeného vydání u příležitosti významné konference či výstavy náklad dosahuje až 1000 ks.
Cena dvojčísla: 70 Kč bez DPH. Poštovné není v ceně zahrnuto.

Plastics and Rubber journal brings technical and commercial information from various polymer processing areas, such as supply and demand for productions, considerable meetings (congresses, fairs etc.) or background of companies.
Plastics and Rubber journal is subscribed by polymer and chemical producers, plastics and rubber manufacturers, machine designers, testing laboratories, plastics and rubber users, economists, financiers, and people interested in business and marketing.

Rubrics:
+ Original Papers and Reviews
+ Anniversaries
+ Book Reviews
+ Conferences and Exhibitions
+ Patent News
+ Technical and Economic News
+ Development in Materials and Products
+ Machinery and Equipment
+ News
+ Wastes and Recycling
+ Briefly

Original papers and reviews are published in Czech, Slovak and English.
The journal is cited in Chemical Abstract.
The journal is twomonthly issued in the quantity of 500 printed copies, including 400 copies distributed to subscribers. The quantity of expanded issues devoted to important conferences or exhibitions can be even 1000 copies.
Price: 70 CZK (2.50 Euro, 3.00 US$) per double issue. Postal charge are not included.


Za správu tohoto webu odpovídá Roman Čermák. © 2004 Plasty a kaučuk